Zásady ochrany osobních údajů

ČESKÉ INFORMAČNÍ AGENTURY,s.r.o.

Společnost ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA, s.r.o., IČO 251 28 337, se sídlem Praha 8, Pobřežní 46, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 52059 (dále jen „ČIA“ nebo také „my“), respektuje vaše právo na soukromí a jeho ochrana pro nás důležitá.

Abychom vysvětlili, jak shromažďujeme, ukládáme, používáme a celkově zpracováváme osobní údaje shromážděné o Vás, přijali jsme tyto Zásady ochrany osobních údajů.

Hned na začátku bychom Vás však chtěli ujistit, že za účelem ochrany Vašich osobních údajů dodržujeme technická a organizační bezpečnostní opatření k zajištění jejich důvěrnosti a bezpečnosti, aby nemohlo dojít k jejich neoprávněnému či nahodilému zneužití.

Shromažďování informací a jejich využití

ČIA může získávat a zpracovávat Vaše osobní údaje pro následující účely:

 1. Poskytování námi nabízených produktů na základě uzavřené smlouvy, a pro účely přístupu k aplikaci Zpravodajství (dále jen „Aplikace“), včetně poskytování zákaznické podpory, a to v rozsahu Vašeho jména, adresy či sídla, případně IČO a DIČ, e-mailové adresy nebo telefonního čísla, fakturačních údajů, údajů o přístupu k Aplikaci a zvolených produktů dle nastavení v rámci uživatelského účtu, případně i dalších údajů, které nám poskytnete (například údaje o kreditní či platební kartě a jejím držiteli, pokud využíváte platbu prostřednictvím platební brány GoPay). Právním titulem pro předmětné zpracování je plnění smlouvy, a osobní údaje uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu nezbytnou k jeho vypořádání. Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy. V případě, že nám tyto údaje nebudete chtít poskytnout, Vám nebudeme schopni poskytnout naše služby - nebo jejich část (např. platba kartou přes platební bránu), neboť jejich poskytnutí závisí na identifikaci a autentizaci Vás jako jejich příjemce.
 2. Interní evidenci ochranu našich práv a právních nároků, a to v rozsahu údajů uvedených pod bodem 1) výše, kdy právním titulem pro takové zpracování je náš oprávněný zájem na předcházení vzniku škod a vedení průkazných přehledů pro případy sporu, a Vy proti němu můžete podat námitku. Tyto osobní údaje uchováváme po trvání příslušných promlčecích lhůt, trvajících typicky do 15 let.
 3. Podpory prodeje našich produktů a souvisejícího marketingu, a to v rozsahu údajů kontaktních údajů, které nám Vy sami poskytnete, například prostřednictvím e-mailové komunikace, či osobního kontaktu, a to mimo jiné s využitím obchodních sdělení zasílaných též elektronickými prostředky. Právním titulem pro předmětné zpracování je náš oprávněný zájem na podpoře prodeje našich produktů a souvisejícím ekonomickém rozvoji naší společnosti. Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku, na základě které budeme povinni Vaše osobní údaje pro tento účel již nezpracovávat. Tyto osobní údaje uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 2 let od jeho ukončení. Pokud si nepřejete, aby byl váš elektronický kontakt využíván k zasílání obchodních sdělení, můžete nám to sdělit kdykoliv na e-mailovou adresu helpdesk@cianews.cz, popř. postupem dle instrukcí uvedených v zápatí každého doručeného obchodního sdělení.
 4. Plnění zákonných povinnosti vyplývajících z českého právního řádu, a to zejména v oblasti daňové, účetní, ale také dle dalších právních předpisů, a to v rozsahu stanoveném těmito právními předpisy. Právním titulem pro předmětné zpracování je splnění právní povinnosti a osobní údaje uchováváme po dobu, kterou nám stanoví tyto právní předpisy.
 5. Zlepšování námi poskytovaných služeb na základě anonymizovaných dat, které tak nejsou přímo asociovány s fyzickými osobami, získaných z Vašeho používání Aplikace. Právním titulem pro předmětné zpracování je náš oprávněný zájem spočívající ve zvyšování kvality námi poskytovaných služeb a související Vaší větší spokojenosti. Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku. Tyto osobní údaje uchováváme po dobu 10 let od jejich shromáždění.

Zdroje osobních údajů

Vaše osobní údaje získáváme především od Vás a v rámci přímého kontaktu s Vámi, a to hlavně tím, že vyplníte náš objednávkový formulář, formulář platební brány, osobním kontaktem či telefonickou komunikací, užíváním našich služeb nebo rovněž od zástupce Vaší společnosti.

Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje ČIA zpracovává jako správce. Určujeme tedy způsob a účel zpracování Vašich osobních údajů a rovněž odpovídáme za jejich řádné zpracování. Vaše osobní údaje nejsou obecně nikomu pronajímány, prodávány či sdělovány, pokud nám tato povinnost není uložena právními předpisy nebo pokud se nejedná o naše smluvní zpracovatele. Naši smluvní zpracovatelé zpracovávají Vaše osobní údaje výlučně na základě našeho pokynu. Jedná se důvěryhodné partnery a dodavatele, kteří pro nás zajišťují některé služby související s poskytováním našich produktů (např. poskytovatel technické podpory nebo provozovatel platební brány) nebo zasíláním obchodních sdělení, pokud je pro takové činnosti nezbytné zpracování některých osobních údajů; tito zpracovatelé však nejsou oprávnění využívat Vaše osobní údaje pro své vlastní účely.

Na základě zvláštních právních předpisů může rovněž docházet k předávání Vašich osobních údajů, zejména vyžádají-li si tyto údaje příslušné správní orgány či soudy.

Vaše práva související se zpracováním osobních údajů

Protože dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, máte určitá práva. Jedná se o:

 1. Právo na přístup, dle kterého máte právo na to vědět, zdali o Vás zpracováváme Vaše osobní údaje, a případně získat k takovým osobním údajům přístup. V takovém případě máte právo nás požádat o kopii těchto zpracovávaných osobních údajů, kdy první kopii Vám poskytneme bezplatně.
 2. Právo na opravu, dle kterého máte právo požadovat bezodkladnou opravu či doplnění nepřesných a neúplných osobních údajů.
 3. Právo na výmaz, dle kterého můžete v jistých případech požadovat, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Důvody, kdy je možné předmětné právo uplatnit, jsou následující:
  • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
  • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo;
  • ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.
  Toto právo se však zásadně neuplatní, pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro:
  • splnění naší právní povinnosti;
  • účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo;
  • určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
 4. Právo na omezení zpracování, dle kterého můžete v určitých případech požadovat, aby po omezenou dobu nedocházelo ke zpracování konkrétních osobních údajů. K takovému omezení zpracování musí dojít, když:
  • popíráte přesnost Vašich osobních údajů;
  • Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu, ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli);
  • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo;
  • vznesete námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.
 5. Právo vznést námitku, dle kterého můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, ke kterému dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Na základě Vaší námitky přestaneme zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom ve zpracování pokračovali.
 6. Právo odvolat souhlas, tedy odvolat svůj dříve udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Dovolujeme si Vás však upozornit, že odvoláním vašeho souhlasu není dotčená zákonnost zpracování Vašich osobních údajů do té doby, než byl souhlas odvolán.

Nad rámec výše uvedených práv máte rovněž právo podat stížnost k dozorovému úřadu, tedy u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, a to zejména v případě, kdy se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů.

Aktualizaci Vašich údajů můžete provést prostřednictvím nastavení vašeho uživatelského účtu a v případě jakýchkoliv dalších dotazů či požadavků nás můžete kdykoli kontaktovat zasláním e-mailu na adresu helpdesk@cianews.cz.

Vaše právo můžete kdykoli uplatnit prostřednictvím e-mailu helpdesk@cianews.cz. Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejdéle však do jednoho měsíce. Vy výjimečných případech může dojít k prodloužení této lhůty, nicméně v takovém případě Vás budeme informovat.

Inverzní logo ČIA

ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA, s.r.o.
Pobřežní 46
186 00 Praha 8
Česká republika

Tel: +420 224 800 977
Péče o klienty: helpdesk@cianews.cz
Redakce: redakce@cianews.cz

IČO: 25128337
DIČ: CZ25128337

Další stránky:
Rozhovory ČIANEWS
|Dobré zprávy|Výběr z našeho zpravodajství

Kontaktujte nás
|VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
|ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

LinkedIn Facebook Twitter YouTube