Všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele a instituce

ČESKÉ INFORMAČNÍ AGENTURY,s.r.o.

 1. 1. Úvodní ustanovení
  1. 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky („VOP“) společnosti ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA,s.r.o., IČO 251 28 337, se sídlem Praha 8, Pobřežní 46, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 52059 („Poskytovatel“) jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („Občanský zákoník“), a jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy („Smlouva“) mezi Poskytovatelem a fyzickou osobou – podnikatelem či právnickou osobou, které Poskytovatel poskytuje své služby na základě uzavřené Smlouvy („Odběratel“).
  2. 1.2. Poskytovatel na základě Smlouvy poskytne Odběrateli a uživatelům určeným Odběratelem („uživatelé“) přístup k aplikaci Zpravodajství („Aplikace“), ve které je dostupný zpracovaný digitální obsah – informační, zpravodajský či jiný obdobný přehled v elektronické formě, jehož obsah (zejména zaměření, obsahové uspořádání, územní pokrytí, periodicita, dostupnost) určuje v rámci Poskytovatelem zpřístupněných parametrů Odběratel („Produkt“). Produktem se rozumí zejména Standardní produkty (Oborové přehledy, Czech AM) a Individuální produkt na míru (Filtry zpráv) či jiné Produkty dle aktuální nabídky Poskytovatele, které jsou dostupné v Aplikaci. Produktem se rozumí rovněž Poskytovatelem pořízená a průběžně aktualizovaná informační anebo zpravodajská databáze dostupná prostřednictvím Aplikace, určená k užívání Odběratelem v rozsahu jím určeném (zejména zaměření, skladba, územní pokrytí, dostupnost). V rámci Aplikace je Odběratel či uživatel oprávněn vybrat příslušné Produkty, o které má zájem, z nabídky Poskytovatele. Podmínky a rozsah přístupu k Aplikaci jsou upřesněny v těchto VOP.
  3. 1.3. Nabídka Produktů není určena pro spotřebitele, ani osoby, které by při uzavření Smlouvy vystupovaly v pozici spotřebitele. Nepodnikající fyzické osoby mohou přistupovat k Aplikaci zpřístupněné Odběrateli Smlouvou jen v případě, že to vyplývá z jejich smluvního (například pracovního) vztahu k Odběrateli. Odběratel uzavřením Smlouvy potvrzuje, že sám nevystupuje v pozici spotřebitele a bere na vědomí, že na závazek založený Smlouvou se nevztahují ustanovení právních předpisů na ochranu spotřebitele.
  4. 1.4. Odběratel potvrzuje, že se před uzavřením Smlouvy měl možnost v dostatečném rozsahu seznámit s Produkty Poskytovatele a způsobem fungování Aplikace.

 2. 2. Uzavření Smlouvy
  1. 2.1. Smlouva je uzavřena na základě individuální nabídky Poskytovatele doručené adresně Odběrateli v písemné podobě a přijetí této nabídky Odběratelem. Přijetí nabídky musí být Odběratelem provedeno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů, není-li v nabídce uvedena delší doba. Nabídka musí obsahovat odkaz na tyto VOP, počet uživatelů a cenu za přístup k Aplikaci a Produktům nebo způsob jejího určení. Smluvní strany mohou při uzavírání Smlouvy komunikovat prostřednictvím e-mailu.
  2. 2.2. Odběratel v případě souhlasu s nabídkou tuto přijme včasným doručením své písemné objednávky, a/nebo v případě, že nabídka obsahovala i zálohovou fakturu, i prostým uhrazením zálohové faktury, podle toho, co nastane dříve. Přijetím nabídky potvrzuje Odběratel souhlas s nabídkou i s těmito VOP a dochází tak k uzavření Smlouvy (Smlouva je v takovém případě tvořena nabídkou, objednávkou a VOP).
  3. 2.3. Písemná objednávka Odběratele musí obsahovat přinejmenším odkaz na nabídku Poskytovatele a musí z ní být zřejmé, že Odběratel tuto nabídku přijímá. V případě komunikace prostřednictvím e-mailu postačí, je-li objednávka Odběratelem zaslaná jako odpověď na původní e-mail s nabídkou Poskytovatele. V případě, že nabídka obsahovala varianty (doba trvání Smlouvy, možnost automatické obnovy apod.) nebo údaje k doplnění, není volba z těchto variant či doplnění předvídaného údaje považováno za dodatek nebo odchylku od nabídky. Poskytovatel však je vždy oprávněn nejpozději do 3 pracovních dnů objednávku odmítnout, pokud došlo k nesprávné volbě variant či doplnění údajů; Smlouva se v takovém případě od počátku ruší.
  4. 2.4. Uzavření Smlouvy se jinak řídí ustanoveními § 1731 a násl. Občanského zákoníku, s vyloučením § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku.
  5. 2.5. V případě, že objednávka Odběratele obsahovala jakékoli dodatky nebo odchylky, byť podstatně neměnící podmínky nabídky (nebo VOP), nejedná se o přijetí nabídky a uzavření Smlouvy, ledaže:
  1. se jedná o všeobecné nákupní podmínky nebo obdobný dokument Odběratele, který Odběratel k objednávce připojil a prokazatelně jej používal při nákupech zboží a služeb od svých dodavatelů již před datem doručení nabídky Poskytovatele; a
  2. Poskytovatel výslovně písemně (i e-mailem) potvrdí, že tyto dodatky či odchylky za podmínek uvedených níže akceptuje.
  1. 2.6. V případě že objednávka Odběratele obsahovala dodatky nebo odchylky, které jsou v souladu s odst. 2.5 písm. a) a písm. b) přípustné, je použitelnost těchto dodatků či odchylek následující:
  1. není-li příslušná otázka ve VOP upravena, nebo je-li ve VOP upravena odlišně, použije se úprava vyplývající z objednávky Odběratele, tj. včetně dodatků a odchylek;
  2. odchylně od předchozího písm. a) se však vždy použijí přednostně VOP v následujících otázkách:
  1. (1) způsob uzavření Smlouvy;
  2. (2) rozsah licence poskytované Odběrateli podle Smlouvy k Aplikaci a k Produktům zejména s ohledem na zákaz neoprávněného šíření Produktů či jejich obsahu;
  3. (3) rozsah odpovědnosti Poskytovatele za újmu vzniklou porušením Smlouvy;
  4. (4) trvání a ukončování Smlouvy;
  5. (5) určení jednotkových či maximálních cen, slev, rozsahu podpory dostupné zdarma a maximálního omezení ceny.
  1. 2.7. V případě, že by měly být otázky uvedené v odst. 2.6 písm. b) v souladu s vůli obou stran upraveny odchylně od těchto VOP, není možná kontraktace na dálku výše uvedeným způsobem a Smlouvu s takovýmito odchylkami lze sjednat pouze písemně v listinné podobě s podpisy oprávněných zástupců smluvních obou stran.
  2. 2.8. VOP se považují za nedílnou součást Smlouvy i v případě, byla-li uzavřena písemně jiným způsobem, pokud text Smlouvy na tyto VOP odkazuje nebo jsou-li k ní přiloženy.
  3. 2.9. Obdobným způsobem jako výše se řídí i uzavírání dodatků ke Smlouvě, kdy namísto nabídky zasílá Poskytovatel návrh dodatku a Odběratel zasílá potvrzení o přijetí tohoto návrhu. Tím nejsou dotčeny jiné způsoby změny Smlouvy, pokud vyplývá z právních předpisů nebo těchto VOP.
  4. 2.10. Poskytovatel vynaloží přiměřené úsilí, aby vyhověl Odběratelově žádosti na zvýšení rozsahu uživatelů oprávněných přistupovat do Aplikace oproti rozsahu uvedenému ve Smlouvě. Zvýšení počtu uživatelů je účinné ke dni uzavření dodatku Smlouvy nebo i zpětně, pokud tak dodatek stanoví.

 3. 3. Předmět Smlouvy
  1. 3.1. Poskytovatel se uzavřením Smlouvy zavazuje:
  1. udělit Odběrateli a uživatelům na straně Odběratele přístup k Aplikaci spolu s právem užít tuto Aplikaci v rozsahu, způsobem a pro účely vyplývající z VOP a Smlouvy;
  2. udělit Odběrateli a uživatelům na straně Odběratele licenci, jejímž předmětem je právo užít obsah Produktů dostupných v Aplikaci v rozsahu, způsobem a pro účely vyplývající z VOP a Smlouvy;
  3. poskytnout technickou podporu Odběrateli a jeho uživatelům v souladu s VOP a Smlouvou („Služby“).
  1. 3.2. Odběratel se uzavřením Smlouvy zavazuje:
  1. poskytovat Poskytovateli nezbytnou součinnost pro poskytnutí Služeb,
  2. dodržovat podmínky přístupu k Aplikaci a podmínky užití Produktů, a zajistit, že uživatelé Aplikace budou tyto podmínky respektovat, zejména jejich náležitým poučením;
  3. zaplatit Poskytovateli za poskytnuté Služby dohodnutou cenu, ledaže je předmětem Smlouvy zkušební přístup k Aplikaci.
  1. 3.3. Je-li předmětem Smlouvy zkušební přístup k Aplikaci, s výjimkou povinnosti úhrady nejsou povinnosti Odběratele dle VOP jakkoli dotčeny.

 4. 4. Místo a doba plnění
  1. 4.1. Poskytovatel po uzavření Smlouvy zašle Odběrateli na jím uvedený elektronický nebo jiný kontakt přístupové údaje do Aplikace pro jednotlivé uživatele na straně Odběratele, eventuálně pro administrátora Odběratele, a zahájí poskytování Služby.
  2. 4.2. Administrátor, pokud byl určen, je oprávněn zřizovat přístupové účty pro používání Aplikace pro další uživatele na straně Odběratele, nejvýše však v počtu stanoveném ve Smlouvě (tento počet zahrnuje i účet administrátora).
  3. 4.3. Periodicita aktualizací obsahu a zpřístupnění nových výstupů jednotlivých Produktů a jejich zpětná historická dostupnost je uvedena v popisu každého z Produktů uvedených v Aplikaci.
  4. 4.4. Periodicita zasílání notifikací uživatelům je stanovena Poskytovatelem, může však být upravena Odběratelem či jeho uživateli v Aplikaci. Poskytovatel v rámci garance dostupnosti Aplikace neručí za doručení e-mailové notifikace jednotlivému uživateli.
  5. 4.5. Smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání 12 měsíců, není-li ve Smlouvě uvedena jiná doba předplacení Služby.
  6. 4.6. Pokud se strany ve Smlouvě dohodnou na automatické obnově Smlouvy, bude tato obnova a prodloužení účinnosti Smlouvy probíhat následovně. Neoznámí-li jedna smluvní strana písemně druhé smluvní straně nejméně 21 dní předem, že si nepřeje obnovit Smlouvu, trvání Smlouvy se automaticky obnovuje, tj. prodlužuje o dobu určitou ve stejné dálce, jako byla původní doba trvání Smlouvy. Tato obnova bude probíhat opakovaně, nedojde-li k jinému zániku účinnosti Smlouvy nebo k včasnému oznámení o tom, že si kterákoli ze stran obnovu nepřeje. V případě sjednání platby Odměny vhodnou platební nebo kreditní kartou (přes platební bránu GoPay) se Smlouva obnovuje v měsíčních obdobích. Po provedení první platby tímto způsobem se další opakované měsíční platby a obnova Smlouvy provádějí automaticky, nedojde-li nejpozději před provedením opakované platby ke zrušení opakovaných plateb a tím i zrušení Smlouvy. Zrušení opakované platby provádí Odběratel v prostředí platební brány GoPay dle instrukcí obdržených při zřízení opakované platby, nebo tak může učinit i e-mailem zaslaným Poskytovateli nejpozději 3 pracovní dny před obnovou Smlouvy. Tím dojde k ukončení účinnosti Smlouvy a zrušení přístupu k Aplikaci Odběratele, a to k poslednímu dni posledního předplaceného období. K ukončení Smlouvy dojde i v případě, nepodaří-li se opakovanou platbu zrealizovat z důvodu na straně Odběratele (neplatná karta apod.).
  7. 4.7. Poskytovatel upozorní Odběratele na blížící se vypršení doby trvání Smlouvy nejméně 1 měsíc předem; to neplatí pro Smlouvy uzavřené na dobu 3 měsíců nebo kratší. Pokud nebyla sjednaná automatická obnova Smlouvy, a Poskytovatel zašle Odběrateli zálohovou fakturu na plnění pro období po skončení sjednané účinnosti Smlouvy, a Odběratel tuto včas uhradí, účinnost Smlouvy se prodlužuje o původní dobu trvání Smlouvy. Neuhrazením zálohové faktury nedochází k prodloužení Smlouvy a nenastává ani prodlení Odběratele,
  8. 4.8. U Smluv, jejichž předmětem je zkušební přístup k Aplikaci je Smlouva uzavřena na dobu určitou 30 dní a nedochází k automatické obnově Smlouvy.

 5. 5. Cena a způsob úhrady za Služby
  1. 5.1. Poskytovateli náleží za poskytování Služby odměna sjednaná ve Smlouvě („Odměna“). K uvedené Odměně Poskytovatel přičte DPH v zákonem stanovené výši.
  2. 5.2. Odměna za přístup k Aplikaci a užití Produktů je určena v individuální nabídce Poskytovatele přijaté Odběratelem, a není-li sjednáno jinak, je závislá na počtu uživatelů, pro které je přístup k Aplikaci nabízen, a sazbou odměny za přístup jednoho uživatele k Aplikaci měsíčně uvedenou v nabídce. Výše Odměny není závislá na skutečném počtu uživatelů přistupujících k Aplikaci a Produktům, pokud tento počet nepřevyšuje maximální počet oprávněných uživatelů podle Smlouvy.
  3. 5.3. Odměna za poskytnutou technickou podporu Poskytovatele, pokud byla poskytnuta nad rámec rozsahu poskytovaného podle Smlouvy zdarma, je závislá na počtu člověkohodin spotřebovaných při poskytování technické podpory, a sazbou odměny za jednu člověkohodinu uvedenou v nabídce. Výše Odměny není dotčena v případě, že nebude vyčerpán celý rozsah technické podpory poskytované zdarma.
  4. 5.4. Odměna je Odběratelem hrazena předem jako předplatné Služby na období dohodnuté ve Smlouvě. Technická podpora poskytnutá nad rámec rozsahu poskytovaného zdarma bude vyúčtována jednou měsíčně po skončení kalendářního měsíce.
  5. 5.5. Poskytovatel vystaví daňový doklad na úhradu Odměny za Služby bezodkladně po uzavření Smlouvy nebo po zahájení poskytování Služeb, podle toho, co nastane později. V případě, že Odběratel uhradil zálohovou fakturu, bude zaplacení této zálohy zohledněno v daňovém dokladu.
  6. 5.6. Poskytovatel vystaví další daňový doklad na úhradu Odměny za Služby po začátku dalšího předplaceného období Služby, ledaže by nemělo dojít k obnově Smlouvy (viz odst. 4.6).
  7. 5.7. Daňové doklady na odměnu za technickou podporu případně poskytnutou nad rámec rozsahu poskytovaného zdarma bude vystaven po skončení kalendářního měsíce a zaslání výkazu práce za tento kalendářní měsíc Odběrateli k odsouhlasení, a to za předpokladu, že k takovému výkazu Odběratel nevznese žádné odůvodněné připomínky do 3 pracovních dnů.
  8. 5.8. Splatnost daňového dokladu činí 14 dní. Pro tyto účely se smluvní strany dohodly, že Poskytovatel je dle vlastního uvážení oprávněn zasílat daňové doklady také elektronicky (e-mailem). Odběratel v tomto ohledu výslovně souhlasí s elektronickou podobou daňového dokladu.
  9. 5.9. Odběratel není oprávněn započíst své pohledávky za Poskytovatelem proti pohledávkám Poskytovatele za Odběratelem.
  10. 5.10. V případě, že kumulovaný index spotřebitelských cen k předchozím měsícům vzroste v průběhu roku o 5 % a více oproti měsíci, kdy byla uzavřena Smlouva, má Poskytovatel právo upravit dohodnutou výši ceny na další předplacené období o tuto míru inflace kdykoliv po dosažení výše uvedené úrovně.
  11. 5.11. Poskytovatel je povinen písemně oznámit Odběrateli novou výši Odměny upravenou v souladu s předchozím odst. 5.10 VOP na následující předplacené období. Nová výše Odměny bude platná od 1. dne měsíce následujícího po doručení oznámení Odběrateli.
  12. 5.12. V případě prodlení Odběratele s úhradou Odměny je Poskytovatel oprávněn přerušit poskytování všech Služeb a je oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně.

 6. 6. Právní a faktická povaha Produktu a Licence
  1. 6.1. Poskytovatel zaručuje a prohlašuje, že:
  1. vyvíjí veškeré úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, aby obsah Produktů byl aktuální, věcně správný a odpovídající parametrům stanoveným Odběratelem;
  2. každý Produkt poskytuje základní, popisnou a nekomentovanou informaci o určité události nebo skutečnosti a zásadně nevyjadřuje názor, stanovisko, hodnocení či závěr Poskytovatele;
  3. získává informace z dostupných externích zdrojů, u nichž se spoléhá na pravdivost, úplnost a přístupnost (nepodléhající utajení) získaných údajů, které dále není povinen ověřovat a neručí za jejich správnost;
  4. konkrétní výstup resp. obsah Produktu nemusí být v daném čase úplný, tj. nemusí obsahovat informaci o všech událostech, které vyhovují parametrům stanoveným Odběratelem, za určené období. Nelze vyloučit situaci, že pro neexistenci, nedostupnost, nespolehlivost anebo nepředvídatelnost informace vyhovující parametrům stanoveným Odběratelem nebude z objektivních příčin možné v daném čase připravit výstup Produktu;
  5. každý Produkt je chráněn v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů („Autorský zákon“); to platí přiměřeně i pro relevantní součásti Produktu (např. metadata vytvořená indexací dat v databázi Poskytovatele);
  6. každý Produkt vznikl jako původní dílo tvůrčí činností zaměstnance anebo smluvního partnera Poskytovatele; to neplatí pro díla či jejich části užitá v rámci zákonné licence k zpravodajskému užití (zejména převzatá díla týkající se zpravodajství a denní zprávy);
  7. každý Produkt je výsledkem tvůrčí činnosti spočívající jednak, zcela či zčásti, v literárním ztvárnění informací, údajů, událostí a skutečností Poskytovatelem nezávisle získaných a jednak ve zcela jedinečném způsobu výběru a uspořádání obsahu a Poskytovatel je výlučným vykonavatelem majetkových práv k Produktu; ve vztahu k databázím je Poskytovatel pořizovatelem takové databáze výlučně oprávněným vytěžovat a zužitkovat její obsah;
  8. každý Produkt je součástí obchodního tajemství Poskytovatele, který je výlučně oprávněn rozhodnout, zda, v jakém rozsahu, formě a za jakých podmínek bude jeho obchodní tajemství zpřístupněno třetí osobám;
  9. pro účely tohoto odstavce se Produktem rozumí rovněž jakákoliv volně dostupná část Produktu (vzorek, výňatek, shrnutí, apod.);
  10. Produkt je zpravidla vytvářen v českém jazyce; další jazykové mutace jsou vytvářeny buď tvůrčí činností zaměstnance anebo smluvního partnera Poskytovatele, nebo strojovým překladem s využitím služby Google Translate;
  11. práva Poskytovatele k Produktu jsou chráněna bez ohledu na jazykovou verzi Produktu.
  1. 6.2. Poskytovatel uděluje uzavřením Smlouvy Odběrateli dočasné a nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít Aplikaci a Produkty v ní dostupné („Licence“), a to výlučně pro vnitřní potřebu Odběratele s tím, že vyloučeny jsou veškeré způsoby užití dle § 12 odst. 4 písm. b) – f) Autorského zákona. Licence je udělena na dobu trvání Smlouvy, bez územního omezení a za odměnu, která je součástí Odměny. Množstevní rozsah Licence je omezen počtem uživatelů, kteří k Aplikaci přistupují; tento počet je uveden ve Smlouvě.
  2. 6.3. Odběratel je oprávněn Produkty i Aplikaci používat výlučně pro svou vnitřní potřebu; toto platí i pro všechny uživatele, kteří přes Aplikaci přistupují k Produktům (tj. mohou je užívat výlučně pro účely Odběratele). Odběratel ani žádný uživatel není oprávněn Aplikaci, Produkt ani jeho část zpřístupnit, předat, přeposlat, poskytnout třetí osobě či umožnit, aby třetí osoba získala k Aplikaci, Produktu nebo jeho části přístup. Odběratel rovněž není oprávněn zpřístupnit, předat, přeposlat, poskytnout třetí osobě či umožnit, aby třetí osoba získala přístup k metadatům vytvořeným, mimo jiné, indexací dat v databázi Poskytovatele, ani tato metadata pro sebe jakkoliv využít, s výjimkou pro účely užití odpovídajícího Produktu.
  3. 6.4. Odběratel není oprávněn:
  1. jakékoli třetí straně prodat, pronajmout či jinak poskytnout Aplikaci, Produkt, licence nebo sublicence k nim, nebo je jakkoli jinak distribuovat (samostatně nebo jako součást jiného systému),
  2. užívat Aplikaci nebo Produkt jiným než výslovně v těchto VOP dovoleným způsobem,
  3. modifikovat Aplikaci nebo Produkt nebo do nich jakkoli zasahovat vyjma způsobů, které umožňuje uživatelské rozhraní Aplikace,
  4. odstranit, pozměnit nebo zničit vlastnická, značková nebo autorská označení a označení zdrojů či jiná oznámení umístěná nebo obsáhnutá v Aplikaci či Produktu,
  5. upravovat, překládat, analyzovat, zpětně překládat (dekompilovat nebo disasemblovat) počítačové programy tvořící Aplikaci nebo jakoukoli její část, nebo se jinak pokoušet o získání zdrojových kódů Aplikace či její části,
  6. vytvářet stejné nebo odvozené počítačové programy podle Aplikace, ať již přímo nebo s využitím třetích osob;
  7. vytěžovat nebo zužitkovávat obsah databází dostupných v Aplikaci bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
  1. 6.5. Není v rozporu s poskytnutou Licencí, pokud je Produkt užíván takovým způsobem, který je umožněn dostupnou funkcionalitou v rámci webového rozhraní nebo mobilní verze Aplikace, za předpokladu, že je tento způsob přiměřený povolenému účelu užití a nejedná se o obcházení Smlouvy, zejména omezení množstevního rozsahu Licence nepřiměřeným sdílením obsahu, obcházení VOP nebo zákona.
  2. 6.6. Součástí individuální nabídky Poskytovatele Odběrateli, tj. návrhu Odběratele Poskytovateli k uzavření Smlouvy, mohou být další ujednání o Licenci, např. omezení Licence pro konkrétní uživatele – pracovníka či skupinu pracovníků Odběratele. V takovém případě se třetí osobou dle těchto VOP rozumí i pracovník odlišný od určených uživatelů Odběratele.
  3. 6.7. Odběratel je povinen seznámit všechny své uživatele, tj. zaměstnance a spolupracovníky, kteří přistupují k Aplikaci a/nebo Produktům, o podmínkách udělené Licence, aby nedošlo k jejímu porušení.

 7. 7. Práva a povinnosti Odběratele
  1. 7.1. K datu zahájení poskytování Služby je Odběratel povinen disponovat obvyklým hardware a software vybavením, který mu umožňuje přístup na internet prostřednictvím nejnovější verze podporovaného prohlížeče.
  2. 7.2. Přístup k mobilní verzi Aplikace je Odběratel povinen realizovat prostřednictvím vhodného kompatibilního zařízení dle informací uvedených v dokumentaci mobilní verze Aplikace v App Store (pro operační systémy iOS) nebo ve službě Google Play (pro operační systémy Android).
  3. 7.3. Odběratel bere na vědomí a zavazuje se poučit i své uživatele, že
  1. pro přístup uživatele do Aplikace je nezbytné používat autentizační údaje poskytnuté Poskytovatelem (přihlašovací jméno, heslo);
  2. Odběratel i uživatel je povinen chránit autentizační údaje proti zneužití, zejména proti odcizení, okopírování a ztrátě
  3. Odběratel i uživatel je povinen neprodleně Poskytovateli hlásit ztrátu, odcizení nebo zneužití autentizačních údajů, včetně případné ztráty nebo odcizení zařízení, na kterých jsou údaje uloženy,
  4. zneužití autentizačních údajů a/nebo Služby může způsobit škodu.
  1. 7.4. V případě, že Odběratel udělil Poskytovateli svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení týkajících se produktů a služeb Poskytovatele anebo třetích stran elektronickými prostředky využitím poskytnutého elektronického kontaktu Odběratele, může tento svůj souhlas Odběratel kdykoliv odvolat písemným oznámením o odvolání svého souhlasu zaslaným na e-mailovou adresu Poskytovatele helpdesk@cianews.cz, popř. postupem dle instrukcí uvedených v zápatí doručeného obchodního sdělení. Pro vyloučení pochybností se za obchodní sdělení nepovažuje elektronická komunikace Poskytovatele obsahující provozní informace ke Službě, která je Odběrateli zpřístupněna.
  2. 7.5. Pro účely komunikace s Poskytovatelem, k zaslání námětů a připomínek, příp. k opravě registračních údajů je Odběratel povinen využít kontaktní formulář Poskytovatele přístupný z webového rozhraní a mobilní verze Aplikace Poskytovatele.
  3. 7.6. Informace o shromažďování a zpracování osobních údajů jsou pro Odběratele i třetí osoby kdykoli dostupné na webové stránce Poskytovatele (Zásady ochrany osobních údajů). Bez ohledu na uvedené Poskytovatel vždy zpracovává i bez potřeby souhlasu dotčených subjektů údajů:
  1. údaje Odběratele nezbytné pro jeho identifikaci a plnění povinnosti ze Smlouvy, jako jsou
   1. (1) jméno a příjmení, adresa nebo sídlo, IČ a DIČ Odběratele – podnikající fyzické osoby;
   2. (2) jméno a příjmení zástupců Odběratele;
   3. (3) e-mailové a telefonické kontakty Odběratele či jeho zástupců.
  2. údaje uživatelů nezbytné pro účely přístupu k Aplikaci a plnění povinností ze Smlouvy:
  1. (1) jméno a příjmení
  2. (2) e-mailová adresa;
  3. (3) údaje o přístupu k Aplikaci.
  1. 7.7. Poskytovatel může osobní údaje pro výše uvedené účely zpracovávat ve spolupráci se svými dodavateli, zejména společností HVtronix s.r.o., se sídlem: Holšická 1403, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9, IČ: 01822161.
  2. Poskytovatel může též zpracovávat anonymizovaná data o pohybu uživatelů v Aplikaci a jejich používání Aplikace za účelem zlepšování Služby.

 8. 8. Odpovědnost Poskytovatele
  1. 8.1. Poskytovatel nenese jinou odpovědnost za funkčnost či dostupnost Aplikace, než je výslovně stanoveno ve Smlouvě nebo v těchto VOP.
  2. 8.2. Poskytovatel nenese odpovědnost za následky jakéhokoli obchodního nebo jiného rozhodnutí nebo jednání Odběratele, které byly zcela nebo z části založeny na využití Produktů nebo jejich obsahu Odběratelem. Odběratel bere na vědomí, že informace poskytované v rámci Produktu nejsou ověřovány a jsou použité tak, jak je Poskytovatel získal z příslušného zdroje. Poskytovatel neodpovídá za správnost jakéhokoli překladu informací obsažených v Produktu, ať již jde o překlad prováděn zaměstnanci či smluvními partnery Poskytovatele, nebo o strojový překlad. Odběratel není oprávněn spoléhat na přesnost a úplnost informací poskytovaných v rámci Produktu, ať již v původním či přeloženém znění.
  3. 8.3. Odběratel bere na vědomí skutečnosti, že jeho možnost využívat Služby kromě řádného plnění za strany Poskytovatele rovněž závisí na dalších podmínkách, za jejichž splnění Poskytovatel neodpovídá, zejména pak na:
  1. dostupnosti internetového připojení Odběratele (a současně dostupnosti záložního internetového připojení) s dostatečnou kapacitou pro poskytování Služeb;
  2. řádném fungování a kompatibilitě vybavení užívaného Odběratelem při používání Služeb (software, hardware atd.);
  3. řádném fungování internetového spojení mezi Odběratelem a datovým centrem, z nichž jsou Služby (nebo jejich část) poskytovány;
  4. poskytování řádné součinnosti ze strany Odběratele
  5. a případně jakýchkoli dalších okolnostech, které jsou mimo vlivu Poskytovatele a je na nich závislé řádné poskytnutí Služeb.
  1. 8.4. Na základě výše uvedeného tak Odběratel bere na vědomí, že Poskytovatel odpovídá pouze za plnění svých povinností stanovených ve Smlouvě nebo v těchto VOP.
  2. 8.5. Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost Poskytovatele za jakoukoli škodu či jinou újmu, která by Odběrateli mohla vzniknout, hrozila vznikem nebo vznikla v souvislosti s (i) neposkytnutím Služby, resp. nedodáním Produktu Odběrateli, (ii) obsahem Produktů, který byl nepřesný, neobjektivní, nepravdivý, nesrozumitelný, neaktuální, neúplný či stručný, zaměnitelný, matoucí (iii) jakýmkoli porušením Smlouvy ze strany Poskytovatele se omezuje na výší odpovídající 100 % částek uhrazených Poskytovateli během předchozích 6 měsíců účinnosti Smlouvy (nebo 100 % částek uhrazených Odběratelem Poskytovateli během účinnosti Smlouvy, byla-li Smlouva účinná kratší dobu), a že souhrnná odpovědnost Poskytovatele za škodu vzniklou ze všech případných porušení Smlouvy ze strany Poskytovatele se omezuje na 100 % částek uhrazených Odběratelem Poskytovateli během předchozích 12 měsíců účinnosti Smlouvy (nebo 100 % částek uhrazených během účinnosti Smlouvy, byla-li Smlouva účinná kratší dobu). Odběratel nemá právo na náhradu škody ve vztahu k porušení závazků ze strany Poskytovatele, jejichž porušení je řešeno poskytnutím slevy z Odměny, přičemž poskytnutí takové slevy pak plně pokrývá veškerou škodu a újmu způsobenou takovým porušením.
  3. 8.6. Poskytovatel neodpovídá za výběr Produktů ze svého portfolia provedený Odběratelem, za jejich vhodnost pro potřeby Odběratele, ani za způsobilost Produktů naplnit účely zamýšlené Odběratelem nebo požadavky či očekávání Odběratele.
  4. 8.7. Poskytovatel neodpovídá za ušlý zisk, ztrátu příjmů, ztrátu dat, ani za nepřímou, zvláštní či náhodnou škodu. Dále Poskytovatel neodpovídá za žádnou ztrátu, kterou nemohl důvodně předvídat.

 9. 9. Podoba a způsob poskytování Produktu
  1. 9.1. Poskytovatel je povinen dodávat Odběrateli takový Produkt, který odpovídá návrhu Odběratele (zejména zaměření, obsahové uspořádání anebo územní pokrytí, termíny poskytování apod.) v souladu s článkem 5 VOP.
  2. 9.2. Produkt je Odběrateli dostupný v Aplikaci prostřednictvím webového rozhraní Poskytovatele či prostřednictvím mobilní verze Aplikace, a to vždy v závislosti na aktuální nabídce a charakteru Produktu. Aplikace je dostupná pro autentizované uživatele přes webové rozhraní dostupné na adrese https://business.cianews.cz nebo prostřednictvím mobilní verze pro podporovaná mobilní zařízení (iOS, Android).
  3. 9.3. Je-li to Poskytovatelem u příslušného Produktu poskytováno, je pro Odběratele v Aplikaci dostupný archiv Produktů, který je přístupný za pomoci přístupových údajů k jeho uživatelskému účtu. Není-li dohodnuto jinak, archiv uchovává poskytnuté Produkty z období minimálně uplynulých 3 měsíců. Archiv starších Produktů je Odběrateli dostupný jen tehdy, je-li tak s Poskytovatelem dohodnuto. Archiv přestane být pro Odběratele dostupný, dojde-li k ukončení Smlouvy.
  4. 9.4. Poskytovatel prohlašuje, že vyvíjí veškeré úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, aby byla Aplikace uživatelům dostupná jak na webovém rozhraní, tak prostřednictvím mobilní verze alespoň na 99 % doby v každém měsíci (s výjimkou plánovaných odstávek). Poskytovatel se zavazuje případné plánované odstávky Aplikace oznamovat v dostatečném předstihu. V případě, že dojde prokazatelně k výpadkům Aplikace nebo k nedostupnosti jejích hlavních funkcí mimo dobu plánovaných odstávek v rozsahu přesahujícím 1 % celkové doby kalendářního měsíce (bez doby plánovaných odstávek), má Odběratel nárok na opakované poskytnutí výstupu Produktu, který nebyl z důvodu výpadku k dispozici, a to náhradním způsobem v případě, že výpadek trvá, nebo pokud výstup již nelze získat v Aplikaci. Tento nárok je výhradním nárokem vznikajícím Odběrateli z titulu nedostupnosti Aplikace a s tím spojeným opožděným dodáním nebo nedodáním výstupu Produktu.
  5. 9.5. V případě prodlení Odběratele s úhradou Odměny není Poskytovatel povinen Službu poskytovat. Trvá-li toto prodlení déle, než 30 dní, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Odstoupení nebude mít vliv na povinnost uhradit dlužnou Odměnu.

 10. 10. Mlčenlivost
  1. 10.1. Odběratel je povinen zachovávat mlčenlivost, nezpřístupnit žádné třetí osobě a chránit před neoprávněným užitím obchodní tajemství Poskytovatele, jakož i veškeré důvěrné informace, které si smluvní strany mezi sebou v souvislosti se Smlouvou sdělí („Důvěrné informace“).
  2. 10.2. Důvěrnou informací se rozumí zejména následující informace:
  1. technické či obchodní údaje nebo jiné informace, které nejsou veřejně dostupné, zejména, know‑how, počítačové programy, procesy, návrhy, koncepce, specifikace, zprávy, údaje, metadata, analýzy, dokumenty, cenové informace, podnikatelské, finanční a marketingové plány, vynálezy a objevy;
  2. další informace, které Poskytovatel označí výslovně a zjevně jako „důvěrné“
  3. osobní údaje Odběratele a uživatelů.
  1. 10.3. Porušením povinnosti mlčenlivosti není poskytnutí Důvěrné informace v nezbytném rozsahu orgánům nebo osobám majícím ze zákona právo na poskytnutí takové informace, poskytnutí Smlouvy osobám ze zákona vázaným povinností mlčenlivosti minimálně v rozsahu této Smlouvy či jiné použití Důvěrné informace Odběratelem s předchozím výslovným písemným souhlasem Poskytovatele.
  2. 10.4. Každá ze smluvních stran je povinna druhou smluvní stranu neprodleně informovat o nastalých či hrozících případech dle předchozího odstavce, jakož i v případech zjištěného ohrožení či porušení Důvěrné informace.

 11. 11. Sankce
  1. 11.1. Za každý případ porušení povinnosti mlčenlivosti upraveného v čl. 10 VOP či v případě jakéhokoli porušení podmínek Licence ze strany Odběratele je Poskytovatel oprávněn požadovat po Odběrateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení. Za porušení podmínek Licence se rozumí rovněž zpřístupnění Aplikace či Produktu (nebo jejich části) jakékoli třetí osobě v rozporu s VOP a udělenou Licencí.
  2. 11.2. Nároky smluvních stran dle tohoto článku jsou kumulativní, tj. vzájemně se nevylučují. Nárok na náhradu škody v plné výši není dotčen zaplacením smluvní pokuty.
  3. 11.3. Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů od písemného uplatnění smluvní pokuty s řádným odůvodněním u povinné smluvní strany.

 12. 12. Ukončení Smlouvy
  1. 12.1. Smlouva se uzavírá zásadně na dobu určitou, která svou délkou odpovídá předplacené době Služby.
  2. 12.2. Smlouvu lze kdykoliv ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
  3. 12.3. Od Smlouvy lze odstoupit v případech upravených v těchto VOP či Občanským zákoníkem. Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit anebo pozastavit poskytování Služeb také tehdy, pokud bude zjištěno, že mu Odběratel sdělil při uzavírání Smlouvy nesprávné či nefunkční identifikační a kontaktní údaje.
  4. 12.4. Odstoupení jedné smluvní strany je účinné, bylo-li vyhotoveno v písemné podobě s uvedením důvodu odstoupení a doručeno druhé smluvní straně.
  5. 12.5. V případě, že dojde k zániku Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn zrušit uživatelský účet Odběratele na webovém rozhraní Aplikace i v mobilní verzi Aplikace a zamezit Odběrateli v přístupu do archivu.
  6. 12.6. Poskytovatel je oprávněn zrušit veškeré své povinnosti vůči Odběrateli plynoucí ze Smlouvy, zejména povinnost poskytování Služby, kdykoliv během trvání Smlouvy a bez uvedení důvodu, pokud Odběrateli uhradí odstupné ve výši měsíční Odměny. Povinnost Poskytovatele ze Smlouvy je zrušena s účinností od okamžiku uhrazení odstupného.

 13. 13. Změny VOP a předmětu plnění
  1. 13.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv provést změnu VOP, zejména v rozsahu: práva a povinností Odběratele, vyloučení a omezení odpovědnosti Poskytovatele, sankcí, otázek ukončení Smlouvy.
  2. 13.2. O změně VOP vyrozumí Poskytovatel Odběratele ve lhůtě nejméně 7 dní před nabytím jejich účinnosti oznámením na elektronickou adresu Odběratele evidovanou v databázi Poskytovatele.
  3. 13.3. Odběratel je oprávněn změnu VOP odmítnout písemným oznámením Poskytovateli za současného vypovězení Smlouvy ve výpovědní době 14 dnů, s počátkem v den následující po dni doručení výpovědi Poskytovateli.
  4. 13.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo libovolně Aplikaci rozvíjet, upravovat a měnit. Tyto změny nejsou považovány za změnu Smlouvy, za předpokladu, že neomezí přístup Odběratele k Produktům.
  5. 13.5. Poskytovatel si též vyhrazuje právo libovolně rozvíjet, upravovat a měnit portfolio Produktů a popisy a obsahové náplně Produktů. Tyto změny nejsou považovány za změnu Smlouvy, za předpokladu, že
  1. jde o změny nemající významný vliv na obsah Produktu; nebo
  2. jde o změny, které reagují na změny vstupních zdrojů či jiných podmínek, které Poskytovatel nemohl ovlivnit; nebo
  3. Poskytovatel oznámil změnu Produktu Odběrateli písemně na jeho elektronickou adresu v dostatečném předstihu alespoň 1 měsíce před zavedením změny;
  4. pokud jde o změnu ceníku pro Odběratele, oznámil mu tuto změnu písemně na jeho elektronickou adresu nejméně 1 měsíc před datem, kdy Odběratel může odmítnout další obnovení Smlouvy.

 14. 14. Závěrečná ustanovení
  1. 14.1. Ujednání Smlouvy mají přednost před ujednáními obsaženými v těchto VOP.
  2. 14.2. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazykovém znění, a bez ohledu na případnou existenci jakéhokoli překladu je české znění je rozhodující.
Inverzní logo ČIA

ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA, s.r.o.
Pobřežní 46
186 00 Praha 8
Česká republika

Tel: +420 224 800 977
Péče o klienty: helpdesk@cianews.cz
Redakce: redakce@cianews.cz

IČO: 25128337
DIČ: CZ25128337

Další stránky:
Rozhovory ČIANEWS
|Dobré zprávy|Výběr z našeho zpravodajství

Kontaktujte nás
|VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
|ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

LinkedIn Facebook Twitter YouTube