Všeobecné obchodní podmínky

E-shop ČESKÉ INFORMAČNÍ AGENTURY, s.r.o.


         1.           Úvodní ustanovení

1.1         Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA, s.r.o., IČO 251 28 337, se sídlem Praha 1, Klimentská 52, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 52059 („Poskytovatel“) jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („Občanský zákoník“), a jsou nedílnou součástí uzavřené Smlouvy mezi Poskytovatelem a osobou, které Poskytovatel poskytuje své služby na základě uzavřené Smlouvy („Odběratel“ a „VOP“).

1.2         Poskytovatel na základě Smlouvy poskytne Odběrateli zpracovaný digitální obsah – informační, zpravodajský či jiný obdobný přehled v elektronické formě, jehož obsah (zejména zaměření, obsahové uspořádání, územní pokrytí, periodicita, dostupnost) určuje v rámci Poskytovatelem zpřístupněných parametrů Odběratel („Produkt“). Produktem se rozumí zejména Standardní produkty (Oborové přehledy, Czech AM) a Individuální produkt na míru (Index: Produkt na míru) či jiné Produkty dle aktuální nabídky Poskytovatele. Produktem se rozumí rovněž Poskytovatelem pořízená a průběžně aktualizovaná informační anebo zpravodajská databáze, provozovaná na webovém serveru zajištěném Poskytovatelem, určená k užívání Odběratelem v rozsahu jím určeném (zejména zaměření, skladba, územní pokrytí, dostupnost).

2.          Uzavření Smlouvy

2.1         Odběratel vytvořením a odesláním objednávky Poskytovateli dává návrh na uzavření smlouvy s Poskytovatelem, jejímž obsahem je plnění dle katalogu produktů Poskytovatele, které si zvolí Odběratel a které bude Poskytovatel Odběrateli v takto sjednaném rozsahu a za podmínek dle přijaté objednávky a těchto VOP, při splnění podmínek dle těchto VOP, poskytovat („Služba“ a „Smlouva“). Obsahem návrhu je zejména rozsah požadované Služby, parametry produktu či Produktů, odměna, délka předplatného (doba trvání), periodicita poskytování Služby, identifikace a kontaktní informace Odběratele a souhlas s VOP.

2.2         Objednávkový systém Poskytovatele umožňuje, zároveň s odesláním návrhu, realizovat platbu Odměny (jak je tento pojem definován v článku 3.1 těchto VOP) ve formě úhrady platební kartou způsobem, který pro objednanou Službu nabízí on-line obchod Poskytovatele a platební brána. Poskytovatel neprodleně po doručení návrhu a přijetí Odměny potvrdí uzavření Smlouvy Odběrateli na jím uvedený elektronický kontakt a zahájí poskytování Služby. Od tohoto okamžiku je Smlouva platně uzavřena a je vůči Stranám účinná. Není-li Odměna připsána na účet Poskytovatele, nedochází k uzavření Smlouvy a Poskytovatel není povinen Službu ani jiné plnění Odběrateli poskytovat.

2.3         Odběratel výslovně souhlasí se zahájením poskytování Služby neprodleně po uzavření Smlouvy a splnění podmínek dle těchto VOP (zejména čl. 3.5 VOP) a bere na vědomí, že v takovém případě nemá nárok na odstoupení od Smlouvy dle článku 10.7 VOP.

3.          Cena a způsob úhrady za Služby

3.1         Poskytovateli náleží za poskytování Služby, resp. poskytnutí Produktu, odměna sjednaná ve Smlouvě („Odměna“). K uvedené Odměně Poskytovatel přičte DPH v zákonem stanovené výši. Odběratel je vždy informován o konečné ceně za objednané Služby.

3.2         Odměna je založena na cenách Produktů platných v době odeslání návrhu Smlouvy Poskytovateli. Výše Odměny je dána rozsahem objednané Služby, zvolenou délkou předplatného (doby trvání Smlouvy) a povahou, resp. rozsahem užívacích práv (licence) udělených Odběrateli. Poskytovatel je oprávněn, nikoliv povinen, poskytnout v odůvodněných případech Odběrateli slevu z běžných cen Produktů.

3.3         Odměna je Odběrateli účtována formou předplatného Služby na určité dohodnuté období (zpravidla 1 měsíc, 6 měsíců nebo 12 měsíců), nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Je-li Odměna hrazena on-line platbou, poskytnutím relevantních údajů (číslo platební karty, datum platnosti apod.) dává poskytovateli platební služby souhlas s opakovaným použitím těchto údajů pro účely dalších plateb vedoucích k prodloužení Smlouvy na další období za podmínek dle čl. 10.1 VOP.

3.4         Poskytovatel je povinen vystavit neprodleně po přijetí platby Odměny řádný daňový doklad a doručit jej Odběrateli na jím uvedený elektronický kontakt. Pro tyto účely Odběratel výslovně souhlasí s elektronickou podobou daňového dokladu.

3.5         Poskytovatel je oprávněn zahájit poskytování Služby až po plné úhradě částky předplatného na sjednané období Odběratelem.

3.6         Odběratel není oprávněn započíst své pohledávky za Poskytovatelem proti pohledávkám Poskytovatele za Odběratelem.

3.7         Poskytovatel je oprávněn během trvání Smlouvy upravit dohodnutou výši Odměny o míru inflace za předchozích 12 kalendářních měsíců, a to na základě údajů o míře inflace vyjádřené přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku, zveřejněných Českým statistickým úřadem nebo, pro případ zániku ČSÚ, obdobnou autoritou.

3.8         V případě, že kumulovaný index spotřebitelských cen k předchozím měsícům vzroste v průběhu roku o 5 % a více oproti měsíci, kdy byla Odměna dle Smlouvy naposledy fixována, má Poskytovatel právo upravit dohodnutou výši ceny na další předplacené období o tuto míru inflace kdykoliv po dosažení výše uvedené úrovně.

3.9         Poskytovatel je povinen písemně oznámit Odběrateli novou výši Odměny upravenou v souladu s předchozími čl. 3.7 a 3.8 VOP na následující předplacené období. Nová výše Odměny bude platná od 1. dne měsíce následujícího po doručení oznámení Odběrateli. Je-li Odběratelem spotřebitel, má možnost v případě podstatného zvýšení Odměny od Smlouvy odstoupit.

4.          Právní a faktická povaha Produktu a Licence

4.1         Poskytovatel zaručuje a prohlašuje, že:

a.    vyvíjí nejvyšší úsilí, aby obsah Produktů byl aktuální, věcně správný a odpovídající parametrům stanoveným Odběratelem;

b.    každý Produkt poskytuje základní, popisnou a nekomentovanou informaci o určité události nebo skutečnosti a zásadně nevyjadřuje názor, stanovisko, hodnocení či závěr Poskytovatele;

c.    získává informace dle předchozího odstavce z dostupných externích zdrojů, u nichž se spoléhá na pravdivost, úplnost a přístupnost (nepodléhající utajení) získaných údajů, které dále není povinen ověřovat;

d.    konkrétní výstup Produktu nemusí být v daném čase úplný, tj. nemusí obsahovat informaci o všech událostech, které vyhovují parametrům stanoveným Odběratelem, za určené období. Nelze vyloučit situaci, že pro neexistenci, nedostupnost, nespolehlivost a/nebo nepředvídatelnost informace vyhovující parametrům stanoveným Odběratelem nebude z objektivních příčin možné v daném čase připravit výstup Produktu;

e.    každý Produkt je chráněn v souladu se  zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů („Autorský zákon“); to platí přiměřeně i pro relevantní součásti Produktu (např. metadata vytvořená indexací dat v databázi Poskytovatele);

f.     každý Produkt vznikl jako původní dílo tvůrčí činností zaměstnance a/nebo smluvního partnera Poskytovatele; to neplatí pro díla či jejich části užitá v rámci zákonné licence k zpravodajskému užití (zejména převzaté denní zprávy);

g.    každý Produkt je výsledkem tvůrčí činnosti spočívající jednak, zcela či zčásti, v literárním ztvárnění informací, údajů, událostí a skutečností Poskytovatelem nezávisle získaných a jednak ve zcela jedinečném způsobu výběru a uspořádání obsahu a Poskytovatel je výlučným vykonavatelem majetkových práv k Produktu; ve vztahu k databázím je Poskytovatel pořizovatelem takové databáze;

h.    každý Produkt je součástí obchodního tajemství Poskytovatele, který je výlučně oprávněn rozhodnout, zda, v jakém rozsahu, formě a za jakých podmínek bude jeho obchodní tajemství zpřístupněno třetí osobám;

pro účely tohoto odstavce se Produktem rozumí rovněž jakákoliv volně dostupná část Produktu (vzorek, výňatek, shrnutí, apod.).

4.2         Poskytovatel Smlouvou uděluje Odběrateli nevýhradní oprávnění k výkonu práva Produkt užít („Licence“), a to výlučně pro osobní potřebu Odběratele s tím, že vyloučeny jsou veškeré způsoby užití dle § 12 odst. 4 písm. b) – f) Autorského zákona, po dobu trvání Smlouvy, bez územního omezení a za odměnu, která je součástí Odměny.

4.3         Odběratel je povinen využít Produkty pouze pro svou vlastní potřebu. Odběratel není oprávněn Produkt či jeho část zpřístupnit, předat, přeposlat, poskytnout třetí osobě či umožnit, aby třetí osoba získala k Produktu nebo jeho části přístup. Odběratel rovněž není oprávněn zpřístupnit, předat, přeposlat, poskytnout třetí osobě či umožnit, aby třetí osoba získala přístup k metadatům vytvořeným, mimo jiné, indexací dat v databázi Poskytovatele, ani tato metadata pro sebe jakkoliv využít, s výjimkou pro účely užití odpovídajícího Produktu.

4.4         Není v rozporu s poskytnutou Licencí, pokud je Produkt užíván takovým způsobem, který je umožněn dostupnou funkcionalitou v rámci webového rozhraní.

5.          Práva a povinnosti Odběratele

5.1         K datu zahájení poskytování Služby je Odběratel povinen disponovat obvyklým hardware a software vybavením, který mu umožňuje přístup na internet, příjem a zobrazení e-mailových zpráv ve formátu HTML a spuštění JavaScript jazyka.

5.2         Prodlení Poskytovatele s dodáním Produktů dle Smlouvy, spočívající v nedodání ve sjednaném termínu, včasném dodání s neúplným nebo nesprávným obsahem, dodání na nesprávnou elektronickou adresu, je Odběratel povinen oznámit písemně Poskytovateli, jakmile to zjistí. Na základě oznámení Poskytovatel prověří okolnosti prodlení a svůj závěr zašle Odběrateli. Došlo‑li k prodlení z důvodů mimo kontrolu Poskytovatele a/nebo oznámí-li Odběratel prodlení bez zbytečného odkladu, nevzniká Odběrateli nárok na náhradní plnění, na slevu z Odměny, ani na ukončení této Smlouvy. Odběratel je povinen poskytnout veškerou nezbytnou součinnost.

5.3         Odběratel uděluje Poskytovateli svůj výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení týkajících se produktů a služeb Poskytovatele a/nebo třetích stran elektronickými prostředky využitím poskytnutého elektronického kontaktu Odběratele. Tento svůj souhlas je Odběratel oprávněn kdykoliv odvolat písemným oznámením o odvolání svého souhlasu zaslaným na e-mailovou adresu Poskytovatele helpdesk@cianews.cz, popř. postupem dle instrukcí uvedených v zápatí doručeného obchodního sdělení. Pro vyloučení pochybností se za obchodní sdělení nepovažuje elektronická komunikace Poskytovatele obsahující provozní informace ke Službě, která je Odběrateli zpřístupněna.

5.4         Pro účely komunikace s Poskytovatelem, k zaslání námětů a připomínek, příp. k opravě registračních údajů je Odběratel povinen využít kontaktní formulář Poskytovatele přístupný z webového rozhraní Poskytovatele.

5.5         Informace o shromažďování a zpracování osobních údajů jsou pro Odběratele i třetí osoby kdykoli dostupné na webové stránce Poskytovatele (Zásady ochrany osobních údajů).

6.          Odpovědnost Poskytovatele

6.1         Smluvní strany se dohodly na vyloučení odpovědnosti Poskytovatele za škodu v maximálním rozsahu, v jakém je to dle práva přípustné, která Odběrateli mohla vzniknout, hrozila vznikem nebo vznikla v souvislosti s (i) neposkytnutím Služby, resp. nedodáním Produktu Odběrateli, (ii) obsahem Produktů, který byl nepřesný, neobjektivní, nepravdivý, nesrozumitelný, neaktuální, neúplný či stručný, zaměnitelný, matoucí (iii) technickými problémy poskytovatele internetového připojení či poskytovatele webhostingových služeb majících vliv na poskytnutí Služby, (iv) stavem a/nebo funkčností IT infrastruktury Odběratele majících vliv na dodání Produktu Odběrateli či (v) jednáním Odběratele, které je v rozporu s účelem této Smlouvy.

7.          Podoba a způsob poskytování Produktu

7.1         Poskytovatel je povinen dodávat Odběrateli takový Produkt, který odpovídá Odběratelem definovaným parametrům (zejména zaměření, obsahové uspořádání a/nebo územní pokrytí, termíny poskytování apod.) v souladu s článkem 3 VOP.

7.2         Produkt může být Odběrateli dodáván prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu, kterou Odběratel Poskytovateli za tím účelem sdělí, prostřednictvím webového rozhraní Poskytovatele či prostřednictvím mobilní čtečky, a to vždy v závislosti na aktuální nabídce a charakteru Produktu. Je-li to Poskytovatelem u příslušného Produktu poskytováno, je pro Odběratele na webových stránkách Poskytovatele dostupný archiv Produktů, který je přístupný za pomoci přístupových údajů k jeho uživatelskému účtu. Není-li dohodnuto jinak, archiv uchovává poskytnuté Produkty z období minimálně uplynulých 24 hodin. Archiv starších Produktů je Odběrateli dostupný jen tehdy, je-li tak s Poskytovatelem dohodnuto. Archiv přestane být pro Odběratele dostupný, dojte-li k ukončení Smlouvy.

7.3         V případě prodlení Odběratele s úhradou Odměny není Poskytovatel povinen Službu poskytovat.

8.          Mlčenlivost

8.1         Odběratel je povinen zachovávat mlčenlivost, nezpřístupnit žádné třetí osobě a chránit před neoprávněným užitím obchodní tajemství Poskytovatele, jakož i veškeré důvěrné informace, které si smluvní strany mezi sebou v souvislosti se Smlouvou sdělí („Důvěrné informace“).

8.2         Důvěrnou informací se rozumí zejména následující informace:

a.    technické či obchodní údaje nebo jiné informace, které nejsou veřejně dostupné, zejména, know‑how, počítačové programy, procesy, návrhy, koncepce, specifikace, zprávy, údaje, metadata, analýzy, dokumenty, cenové informace, podnikatelské, finanční a marketingové plány, vynálezy a objevy;

b.    další informace, které Poskytovatel označí výslovně a zjevně jako „důvěrné“.

8.3         Porušením povinnosti mlčenlivosti není poskytnutí Důvěrné informace v nezbytném rozsahu orgánům nebo osobám majícím ze zákona právo na poskytnutí takové informace, poskytnutí Smlouvy osobám ze zákona vázaným povinností mlčenlivosti minimálně  v rozsahu této Smlouvy či jiné použití Důvěrné informace Odběratelem s předchozím výslovným písemným souhlasem Poskytovatele.

8.4         Každá ze smluvních stran je povinna druhou smluvní stranu neprodleně informovat  o nastalých či hrozících případech dle předchozího odstavce, jakož i v případech zjištěného ohrožení či porušení Důvěrné informace.

9.          Sankce

9.1         V případě prodlení Odběratele s úhradou Odměny je Poskytovatel oprávněn požadovat po Odběrateli zaplacení smluvní pokuty ve výši maximálně dvojnásobku sjednané měsíční Odměny za každý měsíc prodlení až do zaplacení. Trvá-li prodlení Odběratele s úhradou Odměny déle než 30 dnů, je Poskytovatel oprávněn též odstoupit od Smlouvy.

9.2         Za každý případ porušení povinnosti mlčenlivosti upraveného v čl. 8 VOP této smlouvy či v případě jakéhokoli porušení Licence ze strany Odběratele je Poskytovatel oprávněn požadovat po Odběrateli zaplacení smluvní pokuty ve výši maximálně dvojnásobku celkové roční Odměny za všechny poskytované Produkty.

9.3         Nároky smluvních stran dle tohoto článku jsou kumulativní, tj. vzájemně se nevylučují. Nárok na náhradu škody v plné výši není dotčen zaplacením smluvní pokuty.

9.4         Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů od písemného uplatnění smluvní pokuty s řádným odůvodněním u povinné smluvní strany.

10.      Ukončení Smlouvy

10.1     Smlouva se uzavírá zásadně na dobu určitou, která svou délkou odpovídá době předplatného Služby (typicky 1 měsíc, 6 měsíců nebo 12 měsíců). Odběratel má při uzavírání Smlouvy možnost zvolit automatické prodlužování Smlouvy o stejné období („Prodloužení“); články 3.7 a 3.8 VOP nejsou dotčeny. Realizace Prodloužení je vázána na podmínku, že v průběhu příslušné doby předplatného Služby nedošlo ke změně výše ceny jakéhokoli Produktu v rámci Služby; články 3.7 a 3.8 nejsou dotčeny. Odběratel bude ze strany Poskytovatele informován o blížící se expiraci předplaceného období s uvedením informace, kde a jakým způsobem může Prodloužení zrušit.

10.2     Smlouvu lze kdykoliv ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

10.3     Od Smlouvy lze odstoupit v případech upravených v těchto VOP či Občanským zákoníkem. Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit anebo pozastavit poskytování Služeb také tehdy, pokud bude zjištěno, že mu Odběratel sdělil při uzavírání Smlouvy nesprávné či nefunkční identifikační a kontaktní údaje.

10.4     Odstoupení jedné smluvní strany je účinné, bylo-li vyhotoveno v textové podobě s uvedením důvodu odstoupení a doručeno druhé smluvní straně.

10.5     V případě, že dojde k zániku Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn zrušit uživatelský účet Odběratele na svém webovém rozhraní anebo zamezit Odběrateli v přístupu do archivu.

10.6     Poskytovatel je oprávněn zrušit veškeré své povinnosti vůči Odběrateli plynoucí ze Smlouvy, zejména povinnost poskytování Služby, kdykoliv během trvání Smlouvy a bez uvedení důvodu, pokud Odběrateli uhradí odstupné ve výši měsíční Odměny. Povinnost Poskytovatele ze Smlouvy je zrušena s účinností od okamžiku uhrazení odstupného.

10.7     Odběratel bere na vědomí, že s ohledem na charakter Produktu a poskytované Služby nemá právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 1829 Občanského zákoníku, a to z důvodu uvedeného v § 1837 písm. l) Občanského zákoníku.

11.      Změny VOP

11.1     Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv provést změnu VOP, zejména v rozsahu: Práva a povinnosti Odběratele (čl. 5 VOP), Vyloučení a omezení odpovědnosti (čl. 6 VOP), Sankce (čl. 9 VOP), Ukončení Smlouvy (čl. 10 VOP).

11.2     O změně VOP vyrozumí Poskytovatel Odběratele ve lhůtě nejméně 7 dní před nabytím jejich účinnosti oznámením na elektronickou adresu Odběratele evidovanou v databázi Poskytovatele.

11.3     Odběratel je oprávněn změnu VOP odmítnout písemným oznámením Poskytovateli za současného vypovězení Smlouvy ve výpovědní době 14 dnů, s počátkem v den následující po dni doručení výpovědi Poskytovateli.

12.       Závěrečná ustanovení

12.1     Je-li Odběratel spotřebitelem, neuplatní se na něj ustanovení článků 3.6, 5.3 a 9 těchto VOP.

12.2     Pokud se Odběratel, který je spotřebitelem, domnívá, že Poskytovatel porušil své povinnosti při nabízení či prodeji Služeb, které stanoví platné právní předpisy, tyto VOP či Smlouva, může se s podnětem obrátit na Poskytovatele prostřednictvím kontaktního formuláře. Pokud nebude Odběratel s řešením souhlasit, může se se svými nároky obrátit na soud, případně na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz).

12.3     Odběratel, který je spotřebitelem, má rovněž právo na mimosoudní řešení případného sporu ze smlouvy s Poskytovatelem, jež může zahájit prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů on-line (http://ec.europa.eu/consumers/odr).

12.4     Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém a informativním anglickém jazykovém znění, přičemž české znění je rozhodující.