R. Dubský: ČMKBK se zaměřuje na elektronizaci, zrychlování a transparentnost obchodních procesů

6. 9. 2018 -
Název rubriky: Rozhovory a profily osobností

ČIANEWS přináší další z rozhovorů s představiteli významných tuzemských tradičních značek při příležitosti 100. výročí založení republiky a v rámci svého partnerství s Československým festivalem. Tentokrát jsme s generálním sekretářem Českomoravské komoditní burzy Kladno Rostislavem Dubským hovořili o historii burzy, růstu uzavřených obchodů, tradičních hodnotách v aktuální strategii společnosti, dalších plánech i podpoře školství a vzdělávání. Českomoravská komoditní burza Kladno (ČMKBK) je jedním z hlavních partnerů zmíněného festivalu, který se uskuteční 8. a 9. září 2018 v Praze v okolí Staroměstského náměstí a jehož cílem je představit tradice, kulturu, řemesla a další oblasti života v České i Slovenské republice.

Kdy byla vaše společnost, resp. její předchůdci založena?
Českomoravská komoditní burza Kladno (ČMKBK) působí už více než dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Založena byla v září 1994 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a po udělení státního povolení v březnu následujícího roku vznikla zápisem do obchodního rejstříku 13. dubna 1995. Od svého založení se profilovala jako univerzální burza, orientovaná na obchodování široké škály komodit. 
Svým zaměřením burza volně navazuje na organizované komoditní obchodování z doby předválečného Československa, konkrétně na aktivity Pražské bursy pro zboží a cenné papíry (1871–1945) a Pražské plodinové bursy (1894–1952). ČMKBK není právním nástupcem prvorepublikových burz, klade však stejný důraz na obchodování tuzemských komodit (dříví nebo dodávky elektřiny a zemního plynu pro odběratele v ČR) a pro tyto komodity vytváří centrální tržní místo.

Co považujete za nejdůležitější milníky v její historii?
K významnému rozšíření aktivit došlo už v roce 2002, kdy se burza podílela na konstituování liberalizovaného trhu s elektřinou v České republice, získala povolení k organizování obchodů s elektrickou energií a v listopadu 2002 zřídila samostatnou obchodní sekci Energetická burza.
Po dlouhodobé přípravě burza přistoupila v srpnu 2005 k systematické podpoře organizování obchodů s dřívím, které bylo organizačně završeno v roce 2006 vytvořením sekce Dřevařská burza. Na ní bylo v následujících 12 letech uzavřeno více než čtyři tisíce kontraktů na dodávku 2,7 mil. m3 dříví v hodnotě téměř 5 mld. Kč.
V roce 2009 se energetická sekce ČMKBK začala profilovat směrem k organizování obchodů s fyzickými dodávkami elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky. Na tomto trhu bylo v letech 2009 až 2017 uzavřeno zhruba 44 tisíc kontraktů na dodávku 36 mil. MWh v hodnotě dosahující 27 mld. Kč. Probíhá zde 250 burzovních shromáždění ročně a na každý obchodní den tak např. v roce 2017 připadlo průměrně 28 kontraktů v hodnotě 16 mil. Kč. Z hlediska celkové bilance se na Energetické burze ČMKBK v roce 2017 zobchodovalo 92 % ze všech burzovních obchodů s dodávkami energií v České republice.
Do obchodování na energetickém trhu ČMKBK se do konce roku 2017 zapojilo už přes šest tisíc účastníků obchodování. Vedle firemního sektoru na něm dodávky energií nakoupila už všechna ministerstva, téměř všechny kraje, více než 600 měst a obcí, soukromé a komunální organizace a společnosti jako teplárny, vodárny či dopravní, zemědělské a výrobní podniky, ale i univerzitní a akademická sféra, ústavy, výzkumné instituce, veřejnoprávní média a zdravotnická zařízení. Protistranu jim tvoří dodavatelé energií reprezentující zhruba 90% podíl na trhu s dodávkami elektřiny a plynu v ČR.

Jakou roli hrají tradiční hodnoty vaší značky v aktuální strategii vaší firmy?  
Na trzích, které burza systematicky organizuje, vytváří standardizované podmínky a mechanismy, kterými kultivuje trh a zefektivňuje obchodní procesy. Mezi tyto specifické procesy patří především komoditní a smluvní standardy, transparentní cenotvorba a zveřejňování informací jako cenové vodítko pro celý komoditní trh. Rovným přístupem ke všem účastníkům obchodování naplňuje burza nejvyšší možnou měrou požadavky ochrany, podpory a rozvoje hospodářské soutěže. Veškeré aktivity burzy jsou v souladu nejen se zákonnými předpisy, ale i s etickými zásadami a principy. Uplatňovanými hodnotami burzy jsou především transparentnost, poctivost, solidnost a serióznost.

Které zásadní technologie a inovace jste v historii vaší společnosti zaváděli a o kolik se od začátku navýšilo obchodování jednotlivých komodit, případně objem vašich služeb?
Zásadní pro činnost burzy je inovace obchodních systémů. Milníkem v tomto smyslu byl rok 2002, kdy bylo na ČMKBK zahájeno obchodování s elektřinou a ČMKBK se tak stala první energetickou burzou v České republice a potom rok 2009, kdy burza otevřela trh s energiemi pro konečné zákazníky.
Pro zajištění obchodování musel být vytvořen sofistikovaný elektronický obchodní systém CEBOIS, jehož prostřednictvím jsou realizovány informační činnosti na podporu obchodování, tedy zejména zveřejňování nabídek a poptávek ve formě burzovního listingu, samotné obchodování a následné uveřejňování kurzovních listů z uzavřených obchodů. Obchodování v systému CEBOIS probíhá v aukčním režimu. Na základě střetu nabídky s poptávkou je uzavírán kontrakt a stanovena tržní cena komodity. Využitím tohoto systému založeného na burzovních pravidlech, uzancích a algoritmech burza generuje bezpečné prostředí pro organizované obchodování komodit a přispívá tím ke kultivaci tržního prostředí v České republice.
Klíčový trh pro obchodování dodávek elektřiny a plynu pro konečné odběratele otevřela burza na podzim 2009 a v následujícím roce na něm bylo uzavřeno prvních 650 kontraktů na dodávku 426 tis. MWh v hodnotě 417 mil. Kč. V roce 2011 překročil zobchodovaný objem hranici 2 mil. MWh, v roce 2012 to bylo 3,8 mil. MWh a o rok později 4,6 mil. MWh. V roce 2015 přesáhla roční bilance poprvé hranici 6 mil. MWh a na této úrovní se obchodování dlouhodobě stabilizovalo. V roce 2017 zde bylo uzavřeno téměř sedm tisíc kontraktů na dodávku 6,1 mil. MWh v hodnotě zhruba 4 mld. Kč.

Kolik zaměstnanců měla vaše společnost při založení a jak se tyto počty vyvíjely až do současnosti?
Českomoravská komoditní burza Kladno disponuje stabilizovaným personálním zázemím se specifickou odbornou kvalifikací pracovníků. Burza klade velký důraz na odbornou úroveň burzovního aparátu. Zatímco na startu burzy v roce 1995 stáli tři zaměstnanci, tak v současné době provoz burzy zajišťuje 15 pracovníků v úseku burzovních obchodů a registračním centru, úseku informačních technologií, úseku vývoje obchodního systému, marketingu a tiskovém odboru. 

Jaké nejdůležitější investice jste uskutečnili v posledních 25 letech a kam budou směřovat vaše investice v nejbližší době?
Vzhledem k tomu, že činnost komoditní burzy spočívá v organizování komoditních trhů, byly zásadní investice vždy směřovány do rozvoje nových trhů a do obchodních systémů. Milníkem v tomto směru bylo vytvoření trhu pro obchodování elektřiny a plynu pro konečné zákazníky. Dnes už odborná veřejnost považuje za samozřejmé, že si jak firmy, tak např. města, svazky obcí, kraje nebo ministerstva mohou jednoduše, rychle a levně nakoupit energie přímo na burze, ale na začátku (v roce 2009 v případě elektřiny a v roce 2010 u plynu) stála myšlenka, vize, investice, precizní příprava a cílevědomé prosazení zcela nového organizovaného trhu Českomoravskou komoditní burzou Kladno. Tato inovace přinesla do rozpočtů účastníků tohoto trhu miliardové úspory na cenách nakupovaných energií, ale také stamiliony úspor v transakčních nákladech.
ČMKBK se v současné době také rozhodla podpořit rozhodčí řízení jako moderní a flexibilní způsob řešení obchodních sporů. Už v roce 1996 burza založila stálý burzovní rozhodčí soud, v jehož předsednictvu od loňského roku nově působí rozhodci se zkušenostmi z renomovaných evropských arbitrážních soudů (např. Vídeň, Paříž). Nové předsednictvo soudu si vytklo za cíl přispět k obnovení prestiže rozhodčího řízení v České republice a zapojit Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze i do mezinárodní spolupráce.

Jaké jsou nejnovější trendy ve vašem odvětví?
Trendem poslední doby je elektronizace, zrychlování a transparentnost obchodních procesů, což je pro burzu pozitivní vývoj. K elektronizaci burzovního parketu přistoupila burza už v roce 2002, tedy v době, kdy elektronické obchodování nebylo ani na velkých světových burzách běžné. V současnosti ČMKBK připravuje elektronizaci Dřevařské burzy, tedy trhu, který pro jistou konzervativnost obchodujících dlouho fungoval klasickým prezenčním systémem. Trendem na Energetické burze je zájem a rostoucí schopnost účastníků využívat flexibilitu a rychlost burzovního obchodování a nakupovat energie podle aktuálního pohybu cen, tedy v době, kdy je to výhodné.

Jakým způsobem se dlouhodobě snažíte pozitivně ovlivnit prostředí regionu a města, ve kterém vaše společnost podniká? Na jaké projekty jste nejvíce hrdí?
Komoditní burza není obchodní společností, ale specifickým právním subjektem zřizovaným podle zvláštního zákona. Její činnost nelze označit za podnikání, jde o organizování veřejných trhů s komoditami. Českomoravská komoditní burza Kladno funguje na principu neziskové společnosti, zisk není rozdělován, ale slouží výhradně k dalšímu rozvoji trhů.
ČMKBK jako organizátor veřejných trhů s celostátní působností překračuje i svými společenskými aktivitami regionální rozměr. 
Tradičními aktivitami vnímanými burzou jako součást společenské odpovědnosti jsou činnosti na podporu transparentnosti ve veřejné správě a podporu vytváření protikorupčního prostředí. Takové prostředí vytváří plně funkční burza už ze samého principu fungování, a to zejména standardizací obchodních procesů, jejich striktním dodržováním a kontrolou a transparentní tvorbou cen, což se ukazuje jako přínosné nejen pro soukromý sektor, ale také pro státní správu a komunální sféru. 
Burza je tradičním partnerem Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, kde finančně podporuje program Stipendia Nikoly Tesly, zřízený pro studenty technických oborů vysokých škol ze sociálně slabých rodin.
Systematicky začala ČMKBK rozvíjet aktivity v rámci společenské odpovědnosti v roce 2015. Výsledkem bylo založení Burzovní nadace na podporu vzdělávání, vědy, výzkumu, vývoje a inovací, zásad trvale udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a prosazování transparentnosti a etických hodnot občanské společnosti. Burzovní nadace se aktuálně zaměřuje na oblast základního a středního školství. Formou soutěží zaměřených na talentované žáky základních a středních škol mimo jiné podporuje úsilí o maximalizaci využití komunálního a průmyslového odpadu jako druhotné suroviny či snahu o zvýšení atraktivity technických a přírodovědných studijních oborů. 

Jaká pozitiva nebo příležitosti pro zahraniční investory byste rádi z pozice tradiční společnosti zdůraznili ve vztahu k prostředí České republiky a její historii či pozici v Evropě? Čím ČR vyniká ve srovnání s okolními zeměmi a kde vidíte její největší potenciál?
Podle našeho názoru je třeba využívat a rozvíjet tradiční potenciál, kterým je silný průmysl a lidská kreativita. Na tom by měla Česká republika s využitím moderních technologií stavět i do budoucna. Souvisí s tím proto i aktivity ČMKBK v oblasti sociální odpovědnosti v podobě podpory talentovaných dětí a mládeže.


*****
Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví. Využitím svého obchodního systému založeného na burzovních pravidlech, uzancích a algoritmech burza generuje bezpečné prostředí pro organizované obchodování komodit v České republice. Na trzích, které burza systematicky organizuje, vytváří prostředí, podmínky a mechanismy, jimiž kultivuje trh a zefektivňuje obchodní procesy účastníků obchodování. Mezi tyto specifické podmínky a funkce patří především standardizace komodit a obchodních podmínek, centralizace nabídky a poptávky, transparentní cenotvorba, agregace a zveřejňování informací jako cenové vodítko pro celý komoditní trh. Rovným přístupem ke všem účastníkům obchodování naplňuje burza nejvyšší možnou měrou požadavky ochrany hospodářské soutěže.
Inverzní logo ČIA

ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA, s.r.o.
Pobřežní 46
186 00 Praha 8
Česká republika

Tel: +420 224 800 977
Péče o klienty: helpdesk@cianews.cz
Redakce: redakce@cianews.cz

IČO: 25128337
DIČ: CZ25128337

Kontaktujte nás
|VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
|ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

LinkedIn Facebook Twitter YouTube