Komplexní a integrační rehabilitační centrum VFN pro osoby s duševní poruchou

20. 4. 2016

Psychiatrická rehabilitace má kromě humánního aspektu i velký ekonomický význam tím, že zkracuje dobu hospitalizace a usnadňuje spolupráci s nemocným, zkracuje pracovní neschopnost a zabraňuje invalidizaci duševně nemocných. Nabídka psychiatrických rehabilitačních technik a programů významně redukuje náklady léčby a snižuje důsledky psychických onemocnění.
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze realizuje od ledna 2015 projekt „Komplexní a integrační rehabilitační centrum VFN pro osoby s duševní poruchou“, NF-CZ11- OV-2- 023-2015. Tento projekt s rozpočtem 10 057 304 Kč je z 80 % podpořen grantem z Norska v rámci programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ a 20 % rozpočtu spolufinancuje nemocnice z vlastních zdrojů.
Hlavní podstatou projektu, který je realizován na Psychiatrické klinice VFN a 1. LF UK, je zajištění komplexnosti resocializace, usnadňující pacientům návrat jak zpět do rodiny, tak do společnosti. Jedná se především o rozšíření spektra aktivit nemocných a vytvoření prostor pro tyto aktivity, o stálou nabídku otevřených edukačních programů, vznik nových míst pro setkávání lidí s podobnými problémy a nezbytné zvýšení kompetencí personálu pečujícího o duševně nemocné. Díky realizaci projektu bude implementován nový systém ucelené rehabilitace duševně nemocných pacientů. Cílem projektu je zejména zlepšení současného stavu v oblasti poskytování psychiatrické péče.
Uvedených cílů bude dosaženo prostřednictvím:
- úprav a vybavení stávajících prostor rehabilitace;
- vybudování terapeutické zahrady;
- zřízení bezpečného bezbariérového přístupu;
- rekonstrukce přístupové cesty k terapeutické zahradě;
- integračních aktivit probíhajících v chráněné dílně a v integračním centru;
- přizpůsobení a vybavení venkovních prostor pro psychoedukaci a integraci duševně nemocných;
- vzdělávání odborného personálu.
Důvodem realizace projektu je především prostřednictvím nově vybudovaných, upravených a vybavených prostor přizpůsobit aktivizační programy individuálním potřebám nemocných a zajistit bezbariérovou a nestigmatizující péči. V oblasti vzdělávání a podpory zdravotníků pečujících o duševně nemocné je zásadní zvýšení odbornosti, profesionality a schopnosti vcítění, což je klíčem k navození důvěry a spolupráce mezi nemocným a zdravotníkem.
„Realizací projektu dosáhneme implementace nového systému ucelené rehabilitace duševně nemocných pacientů. Propojením stávajících rehabilitačních součástí kliniky s nově vytvořenými v rámci projektu vzniká komplexní centrum zajišťující rehabilitaci duševně nemocných na všech úrovních péče.“ uvádí prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., přednosta Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK.
Lenka Dudková
Senior Account Executive Health Care
AMI Communications
Inverzní logo ČIA

ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA, s.r.o.
Pobřežní 46
186 00 Praha 8
Česká republika

Tel: +420 224 800 977
Péče o klienty: helpdesk@cianews.cz
Redakce: redakce@cianews.cz

IČO: 25128337
DIČ: CZ25128337

Kontaktujte nás
|VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
|ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

LinkedIn Facebook Twitter YouTube