Hudební průmysl 1-12 2012 Česká republika

  • 15. 03. 2013

Hudební průmysl se zotavuje !

Celkové příjmy hudebního trhu se v porovnání s rokem 2011 snížily o pouhých 6%, přičemž samotné digitální prodeje oproti loňsku vzrostly o 63%!!! Podíl digitálních prodejů již tvoří 21% z celkových prodejů, zatímco v loňském roce to bylo pouze 12%. 

Za období roku 2012 utržily firmy sdružené v ČNS IFPI z prodeje fyzických a digitálních nosičů téměř 281 milionů korun, příjmy z prodeje fyzických nosičů pak činí 223 milionů korun. Do těchto čísel jsou zahrnuty i příjmy od firem, které sice nejsou členskými firmami ČNS IFPI, ale mají s některou z členských firem uzavřenou smlouvu o distribuci. 

Z výše uvedených údajů je jasně patrné oživení lokálního trhu s hudbou, které je ještě patrnější na Slovensku, kde činí pokles v porovnání s loňským rokem pouhé jedno procento. Zásadním činitelem v zotavení hudebního průmyslu je bezesporu strmý nárůst digitálních prodejů, díky kterému očekáváme přechod do růstu během následujících dvou let.

Rok 2012 lze označit za boom legálních hudebních on–line servisů. Dochází nejen k rozrůstání nabídky digitálních obchodů, ale i obchodních modelů jako takových. Zákazník si tak může vybrat, nejen od koho chce hudbu odebírat, ale i jaký způsob mu nejvíce vyhovuje – zda nákup hudby prostřednictvím „? la carte“ downloadu (iTunes, Supraphonline) – tady zákazník zaplatí určitý poplatek za každou staženou skladbu, či zda má zájem o tzv. streaming, což je služba, kde si zákazník nepořizuje kopii hudebního souboru do svého přístroje (počítač, telefon), ale hudbu dle vlastního výběru pouze poslouchá (takovou službu poskytuje např. MusicJet). Z nových servisů, které jsou dostupné na území České republiky,  jmenujme Deezer či Rara. Za zmínku jistě stojí i samozřejmá dostupnost nových servisů v „chytrých telefonech“, jejichž penetrace prudce roste.
Vývoj digitálního hudebního trhu lze dokumentovat i několika statistickými údaji, které ČNS IFPI již tradičně shromažďuje a následně publikuje. V roce 2010 činil jeho podíl pouze 7% celkového objemu trhu, což bylo zhruba 25 milionů korun, v roce 2011 tento podíl stoupl již na 12%, což reprezentuje zhruba 36 milionů korun. V roce 2012 se digitální trh dostal až na 21% trhu celkového, což představuje téměř 58 milionů korun. Česká republika se tak postupně přibližuje celosvětovému průměru s 34%.


Nejsilnější pozici na trhu má vydavatelství  Universal Music s 25,7%, za ním následuje společnost Supraphon, jejíž podíl na trhu je 20,4%, na třetí příčce se umístilo Sony Music s podílem 19,5%. Na dalších místech jsou firmy EMI (16,8%), Česká muzika (8,5%) a Popron Music (2,9%).
Jako reakci na časté dotazy ohledně autorských práv a jejich ochrany spustí ČNS IFPI do čtrnácti dnů novou verzi svých webových stránek, kde najdete vše, co jste kdy chtěli vědět o hudebním průmyslu! O přesném datu zahájení provozu stránek vás budeme informovat v samostatné tiskové zprávě!

V textu uvedené digitální obchody s hudbou jsou legální, což znamená, že poskytovatel služby odvádí majitelům příslušných práv, tedy autorům, výkonným umělcům a výrobcům zvukových záznamů jejich oprávněnou (nebo zákonnou) odměnu. Vedle této stále se rozšiřující nabídky legální, existuje i celá řada nelegálních servisů, které nejen že porušují práva autorů, výrobců a výkonných umělců, ale většinou i klamou své zákazníky, kteří se mylně domnívají, že zaplacením poplatku za rychlejší stahování zároveň přispívají na vypořádání autorských práv. Opak je však pravdou. Značné zisky, které poskytovatelé takových služeb generují, zůstávají výlučně v jejich rukou.  Z těchto důvodů se ČNS IFPI rozhodla podat civilněprávní žalobu, jejímž cílem je omezení činnosti jednoho z největších a nejvyhledávanějších nelegálních serverů. Tento precedenční soudní spor, který je podle dostupných informací první svého druhu v České republice vůbec, umožní soudům zaujmout stanovisko k tomuto, dle našeho názoru, jednoznačně nelegálnímu a hudební průmysl poškozujícímu jednání. K žalobě jsme se rozhodli po zralé úvaze a zatím bezvýsledné snaze přesvědčit zákonodárné orgány o potřebnosti upravit současné zákony tak, aby byly skutečně prosaditelné. Jsme přesvědčeni, že za situace, kdy se digitální trh s hudbou teprve rozvíjí a vyžaduje značné investice jak ze strany obchodníků, tak i ze strany majitelů práv, není možné nečinně přihlížet parazitnímu chování, jež vykazují nelegální servery. Zjevnou nespravedlnost a příkoří, jež se děje poctivým obchodníkům a majitelům práv, necháváme na posouzení soudu a doufáme v jeho zodpovědný přístup a aplikaci zákonných norem v příslušných souvislostech.