SHM: Rok 2011 byl pro nás nejlepším v historii

V letošním roce celostátní manažerská soutěž osobností Manažer roku vyhlásila již 19. ročník. Za dobu své existence nabídla české ekonomice a českému managementu velký počet zvučných jmen. V loňském ročníku byl v kategorii Výroba nástrojů a zařízení oceněn také jednatel společnosti SHM Pavel Holubář. V rozhovoru pro ekonomickou redakci ČIA hovořil zejména o hospodaření společnosti, investicích a vývoj na trhu.

 

 

V minulém roce jste získal ocenění v soutěži Manažer roku v kategorii Výroba nástrojů a zařízení. Byl tak významně oceněn Váš osobní přínos pro úspěšné výsledky Vaší společnosti, její image a rozvoj v roce 2010. Podařilo se Vám i v roce 2011 navázat na předcházející úspěšné období? Konkrétně jakých hospodářských výsledků dosáhla Vaše společnost v roce 2011 a jaké faktory ovlivnily Vaše hospodaření nejvíce?

 

Rok 2011 byl pro naši společnost nejlepší v historii. Dosažené výkony přes 80 mil Kč představovaly meziroční nárůst o 40%. Vytvořený hrubý hospodářský výsledek více jak 800 tisíc Kč na zaměstnance odráží vysokou přidanou hodnotu našich služeb a celkovou technologickou úroveň. Na vytvoření výborných výsledků se projevil vliv dlouhodobého budování obchodních vztahů, oživení v automobilovém průmyslu a trvalý inovativní proces, který v naší společnosti patří k podnikatelskému záměru od prvopočátku. K celkovým výsledkům je ještě možné přičíst výkony naší pobočky na Slovensku s obratem kolem 6,5 milionu Kč.

 


Jaké prodeje jste loni zaznamenali? Jak se lišily od roku předchozího? Co mělo největší vliv na poptávku po vašich produktech?

 

Náš hlavní obchodní segment je služba povlakování nástrojů zákazníků. Potřeba moderních PVD povlaků na nástroje vyvolává poptávku po kvalitě, širokém sortimentu a krátkých dodacích termínech. To vše jsme mohli nabídnout. Díky vlastnímu vývoji jsme představili nové typy povlaků s nanokompozitní strukturou a na bázi chromu a hliníku jak pro tradiční oblast řezných nástrojů, tak i pro dynamicky se rozvíjející segment tvářecích nástrojů a forem pro tlakové lití hliníku. Kvalitní propagace a především technická podpora našich zákazníků, včetně odborných školení, se na úspěchu samozřejmě podílí.

 


Vaše společnost je aktivní v oblasti exportu. Na jakých trzích v současné době prostřednictvím svých produktů působíte a jak se Vám tam daří? Uvažujete o expanzi na další trhy?

 

Nabídka naší společnosti SHM je regionálně omezena na ČR a Slovensko díky zmíněným dodacím termínům a tím, že se jedná o službu na nástroje našich zákazníků. Přesto se nám daří pronikat na zajímavý polský trh, kde vznikla celá řada velkých firem, subdodavatelů pro automobilový průmysl. Silnou exportní pozici a podnikatelský záměr postavený na exportu má dceřiná společnost PIVOT. Ta vyvíjí a vyrábí PVD povlakovací zařízení, která se přes druhou mateřskou společnost, švýcarský PLATIT AG, prodávají do celého světa. Naše zařízení jsou v 35 zemích a jejich seznam narůstá. Podíl na zisku z dceřiné společnosti je významným faktorem ovlivňujícím hospodářské výsledky SHM. Další expanzi prodeje produktů společnosti PIVOT podporujeme zakládáním regionálních servisních center. Ta jsou dnes v USA, Koreji, Číně a Brazílii a chystáme nová v Rusku, Japonsku a možná v Indii.

 

 

Jaký vývoj hospodářských výsledků očekáváte v letošním roce? Co je může ovlivnit, ať už negativně nebo pozitivně?

 

Pro letošní rok zatím neplánujeme nárůst výkonů v oblasti povlakování, ale s tím, že budeme mít pestřejší sortiment aplikací. To je velmi významné pro naši budoucnost. Proto také cíleně zaměřujeme náš výzkum a vývoj na povlaky pro nové a netradiční aplikace. Důležitým parametrem ekonomického vývoje v letošním roce bude také stav naší spolupráce s největším obchodním partnerem, společností Pramet Tools, pro kterou jsme výhradním dodavatelem PVD povlaků. Výsledky za leden až březen 2012 jsou velmi dobré a nesignalizují nějaké dramatické propady ve výrobě. Negativní vlivy se mohou samozřejmě projevit jako výsledek globálnější krize, především v automobilovém průmyslu.

 


Jaké investice jste realizovali v loňském roce? Jaké investice plánujete v roce letošním?

 

V loňském roce jsme investovali do lidí a do vývoje. Zavedením nového, lépe vypracovaného motivačního programu pro naše zaměstnance, jsme posílili týmovost, fanouškovství k firmě a zvedli jsme laťku pro nově nastupující. To považuji za dlouhodobou investici, o kterou musíme trvale pečovat. Zahájili jsme také první etapu větší investice do vývoje resp. zcela nového výzkumného a vývojového centra. Uspěli jsme se žádostí o podporu v rámci programu POTENCIÁL, MPO ČR a tak k celkové investici zhruba 60 mil Kč dostaneme veřejnou podporu 27,5 mil Kč. Dostavbu a dovybavení centra máme naplánovanou na červenec letošního roku. Vznikne tak jedinečné české výzkumné centrum v oboru PVD technologií, založené a provozované na komerční bázi. Splníme si tak i jeden z našich snů.

 

 

Plánujete v příštích např. dvou letech zásadní novinky, změnu strategie či expanze?

 

Plánujeme stále nějaké technologické novinky, a jak už jsem zmínil, změnu v sortimentu aplikací do více oborů. Větší obchodní expanzi zatím pro nejbližší dva roky nepředpokládáme a není to ani naším bytostným záměrem.

 


Chystá Vaše společnost v letošním roce personální změny v podobě rozšiřování, nebo naopak snižování počtu zaměstnanců?

 

Počet zaměstnanců se v naší společnosti zvýšil již v loňském roce z 69 na 73, ve slovenské pobočce z 8 na 9 a v dceřiné společnosti PIVOT zůstává stejný tj. 52. Pro následující období je pro nás zásadní nábor odborníků do oblasti výzkumu a vývoje.

 

 

Podporuje Vaše společnost některé projekty v rámci „social responsibility"?

 

Od založení společnosti, která bude mít mimochodem v příštím roce 20 let, je součástí naší filozofie celospolečenská prospěšnost našeho podnikání. Snažíme se poskytnout zaměstnancům nadstandardní platové i pracovní podmínky. Jak se našim zaměstnancům daří, dokládá i 56 narozených dětí v jejich rodinách za posledních deset let. Přitom průměrný počet zaměstnanců za stejné období je v obou našich společnostech 90. Podporujeme neziskové organizace v oblasti péče o hendikepované děti a seniory a v oblasti rozvíjení mimoškolních aktivit dětí a vzdělávání. Stanovili jsme si vlastní závazná pravidla pro vytváření fondu na podporu podobných aktivit včetně "povinného" objemu prostředků, které tvoří 3% z provozního hospodářského výsledku. V loňském roce tak obě naše společnosti věnovaly celkem 550 tis. Kč. Při hledání dodavatelů se snažíme vybírat z regionálních firem a živnostníků. V minulém roce jsme se zapojili do hledání společných zájmů města Šumperka a podniků v jeho regionu v rámci grémia podnikatelů města Šumperka. Mám pocit, že v současné době diskutovaný systém CSV (Created Shared Value) vznikl u nás zcela mimovolně, aniž jsme museli projít odbornými diskuzemi a analýzami. Myšlenka CSV je velmi dobrá, komplikovaná a s dlouhodobým procesem uplatnění, ale nesmí se zneužít podobně jako v některých případech CSR (Corporate Social Responsibility) pro pouhou propagaci a reklamu.